امون از چشم های تو
از این زیبای خواب آلود
ندیدن کی تو رو میخواست
ندیدن عاشقت کی بود
تحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی دردو
نمیدونی چه چیزایی به هم میریزه یک مردو
توی موهات غرقم کن
تو این امواج طوفانی
من از تو عشق میخوام و نوازش های طولانی، طولانی
دوباره شونه های تو، دوباره های های من
چه جای خوبیه آغوش برای دردهای من
تو ر و جای همه میخوام
تو رو جای همه دارم
شاید واسه همینه که
من از تو واهمه دارم
تو از یک پنجره میری
تمام منظره میره
ما از هم خاطره داریم
مگه این خاطره میره؟
تحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی دردو
نمیدونی چه چیزایی به هم میریزه یک مردو
توی موهات غرقم کن
تو این امواج طوفانی
من از تو عشق میخوام و نوازش های طولانی
دوباره شونه های تو دوباره ها های من
چه جای خوبیه آغوش برای دردهای من